Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

Tính thời gian sử dụng ứng dụng

Xin giới thiệu với bạn chương trình VBScript giúp tính xem một ứng dụng đã hoạt động trong thời gian bao lâu. Ví dụ sau tính thời gian chat trong Yahoo! Messenger, tuy nhiên bạn có thể áp dụng cho các ứng dụng khác bằng cách thay đổi đường dẫn ở dòng 2. Bạn mở Notepad, đánh vào đoạn mã sau và lưu lại với phần mở rộng vbs:

1

Option Explicit

2

Const UngDung = """C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ypager.exe"""

3

Dim StartTime, EndTime, TotalTime, Hours, Minutes, Seconds

4

Dim WshShell

5

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")

6

StartTime = Now

7

WshShell.Run UngDung, , True

8

EndTime = Now

9

TotalTime = DateDiff("s", StartTime, EndTime)

10

Minutes = (TotalTime \ 60) MOD 60

11

Seconds = TotalTime MOD 60

12

Hours = TotalTime \ 3600

13

MsgBox "Ung dung hoat dong trong " & Hours & " gio, " & Minutes & " phut, " & Seconds & " giay."

Chương trình gọi ứng dụng, ghi nhận thời điểm trước và sau khi thực hiện ứng dụng, từ đó tính được thời gian. Đối với các bạn đã biết VBScript thì chương trình không quá khó để hiểu, chỉ xin nói thêm là tham số thứ ba của dòng 7 (dòng lệnh gọi ứng dụng) mang giá trị True có nghĩa là sau khi chương trình gọi ứng dụng sẽ chờ ứng dụng đóng rồi mới thực hiện tiếp các lệnh sau đó.

Ngô Bảo Khoa
(Thế giới @ số 86)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét